titelpagina 
Roger Deschildre

Kort en Krachtig

55 Spreuken, gezegden, aforismen, ...


De Lantaarn1ste druk 1996    D/1996/7696/1
2de herziene versie, internet: 2003
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie,
microfilm, computer, of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de auteur.